Tietosuoja

Rekisteriseloste

Henkilörekisterilain (471/87) 10 §:n ja EU -tietosuojadirektiivin 95/46/EY mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä:

Asuntola Ilmoitusmediat (Y-0686731-8) Veturitallinkuja 34 G 00520 Helsinki

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa:

Asuntola Ilmoitusmediat
Veturitallinkuja 34 G
00520 Helsinki
+358408211773
asiakaspalvelu@asuntola.com

3. Rekisterin nimi:

asuntola.com-ilmoitusmedian käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

asuntola.com on markkinapaikkamainen verkkopalvelu. Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset:
asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito; laskutus, asiakaskirjeet ja tiedotteet; suoramarkkinointi sähköisesti sekä tekstiviestein, mikäli käyttäjä on tähän antanut suostumuksensa. Asuntola ilmoitusmedialla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, sähköposti, puhelinnumero; yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero; laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot; asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tuotteet ja palvelut, niiden avaus-, ja irtisanomispäivä, palvelun myyjätiedot ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot; henkilön itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevia tietoja; käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot;
lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot; mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot;
tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot;

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Henkilötietoja voidaan luovuttaa asuntola.com palvelussa mukana oleville rekisteröidyn itse valitsemille vuokra- ja kohdehaku kohteiden tarjoajille.Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

10. Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

11 Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

 Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa asuntola.com -palvelun käyttäminen ja siten kieltää asuntola.com-palveluun liittyvä suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
 
 

Vertailtavat kohteet

    Ei vertailukohteita.
    Kirjaudu
    Käyttäjänimi
    Salasana
    Oletko unohtanut salasanasi? Remind